Opis Kontraktu

Projektowana budowa drogi ekspresowej Żnin – Gniezno na odcinku od węzła „Mielno” do węzła „Gniezno Południe”, jako obwodnica Gniezna, zlokalizowana jest w ciągu drogi ekspresowej S5. Budowana trasa w połączeniu ze Wschodnią Obwodnicą Poznania w znacznej części przejmie ruch tranzytowy z istniejącej drogi krajowej nr 5 oraz drogi ekspresowej S5 (Gniezno – Poznań <węzeł „Kleszczewo”), biegnącej dotychczas przez centrum miasta, jednocześnie ma spowodować lepszą obsługę ruchu, krótszy czas podróży i poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz zapewnić niezbędny poziom komfortu jazdy. Obwodnica m. Gniezna budowana jest na parametrach drogi ekspresowej. Inwestycja jest realizowana kompleksowo tj. z wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt), oświetlenie oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej (energetyka, telekomunikacja, instalacje).

Główne roboty do wykonania w ramach Kontraktu to:

Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 węzeł „Mielno” – Gniezno, o przekroju: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pas dzielący szerokości 12 m z rezerwą na trzeci pas ruchu, o długości: 18+330.21 km,

3 węzły drogowe:

  • węzeł „Mieleszyn” (d. węzeł „Mielno”),
  • węzeł „Gniezno – Północ” (d. węzeł „Goślinowo”),
  • węzeł „Kłecko” (d. węzeł „Piekary”), 

Budowę obiektów inżynierskich, w tym mostów nad rzekami Wełną i Wełnianką, wiaduktów nad przecinanymi drogami niższych klas i liniami kolejowymi oraz przejazdów gospodarczych,

Budowę miejsc obsługi podróżnych:

  • MOP I „Modliszewko Wsch.” km 5+900.00,
  • MOP I „Modliszewko Zach.” km 5+900.00 

Budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu, 

Budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt),

Przebudowę lub zabezpieczenie istniejących sieci infrastrukturalnych tak, by nie kolidowały z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S5,

Odwodnienie drogi S5, MOP-ów i pozostałych dróg,

Oświetlenie:

3 węzłów drogowych wraz z drogą poprzeczną,

Drogi S5 przy węzłach,

2 MOP-ów,

Urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

Ogrodzenie drogi ekspresowej S5 na całym odcinku,

Elementy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w przypadku zagrożeń,

Ponadto występują inwestycje związane z projektowaną drogą S5 (poza liniami rozgraniczającymi drogi ekspresowej) związane z przebudową lokalnej sieci dróg.

Datą Rozpoczęcia robót w ramach Kontraktu jest dzień 03.12.2014r.