Zatwierdzeni podwykonawcy

Lp Zatwierdzeni Podwykonawcy/ Dalsi Podwykonawcy Zakres robót Data zatwierdzenia
1 HYDRO-BET Sp. z o.o. robty budowlano-montażowe przebudowa podziemnych linii wodociągowych, wodociąg MOP i S5 02.02.2015
1a aneks nr 1 z HYDRO-BET aneks nr 1 do Umowy nr 32/UM/GNIEZNO/2014 o zwiększenie zakresu rzeczowo-finansowego 18.05.2015
2 REKO-BUD Sp. z o.o. roboty budowlano-montażowe 08.05.2015
2a aneks nr 1 z REKO-BUD Sp. z o.o. aneks nr 1 do Umowy nr 42/UM/GNIEZNO/2014 zastępuje w całości zakres rzeczowo-finansowy do Umowy nr 42/UM/GNIEZNO - 5/22/2015
3 HL System Krzysztof Dzikowski roboty budowlano-montażowe/ przebudowa urządzeń melioracyjnych 28.01.2015
3a aneks nr 1 aneks nr 1 do Umowy nr 73/UM/GNIEZNO/2014 dot. zwiększenia ilości robót 4/21/2016
3b aneks nr 2 aneks nr 2 do Umowy nr 73/UM/GNIEZNO/2014 w sprawie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy 4/21/2016
3c aneks nr 3 aneks nr 3 do Umowy nr 73/UM/GNIEZNO/2014 o zmianie nr rachunku bankowego 7/8/2016
3d aneks nr 4 aneks nr 4 do Umowy nr 73/UM/GNIEZNO/2014 zwiększenie ilości robót 7/8/2016
4 Kosmala Sp. z o.o. roboty budowlano-montażowe 08.05.2015
4a aneks nr 1 z Kosmala Sp. z o.o. Aneks nr 1 do Umowy nr 10/UM/2S71/2015, zmiana §14ust.1 i § 18 ust. 1 i 3, wykreślenie § 33 ust. 1 pkt. 5 umowy 10.07.2015
5 DRENBUD Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych roboty budowlano-montażowe/umocnienie rowów i koryt rzek/kanalizacja deszczowa i sanitarna na MOPach 02.02.2015
5a aneks nr 1 aneks nr 1 do Umowy nr 34/UM/GNIEZNO/2014 o zwiększenie zakresu rzeczowo-finansowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy 3/4/2015
5b aneks nr 2 aneks nr 2 do Umowy nr 34/UM/GNIEZNO/2014 12/28/2015
5c aneks nr 3 aneks nr 3 do Umowy nr 34/UM/GNIEZNO/2014 12/28/2015
5d aneks nr 4 aneks nr 4 do Umowy nr 34/UM/GNIEZNO/2014 29.04.2016
5e aneks nr 5 zwiększenie zakresu robót: kaskady na rowach, umocnienie rowów 8/10/2016
5f aneks nr 6 zwiększenie zakresu robót: przygotowanie szalunków do wykonania nasypu zbrojonego – roboty okołokontraktowe 10/13/2016
5g aneks nr 7 odwodnienie gruntu /wykopu, drenaż francuski 3/31/2017
6 GAZ-TERM Bartosz Buczkowski robty budowlano- montażowe/ sieć średniego ciśnienia/ zabezpieczenie gazociągu Jamalskiego 02.02.2015
7 PRI „INŻBUD” Spółka Jawna Jerzy Harenda, Andrzej Klaga roboty budowlano-montażowe/ wbijanie ścianek szczelnych 28.01.2015
7a aneks nr 1 aneks nr 1 do Umowy nr 57/UM/Gniezno/2014 o zmianę zapisu §14 ust. 1 WOU 4/27/2015
8 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Eko Zieleń roboty budowlano-montażowe/ wycinka drzew 28.01.2015
9 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Eko Zieleń roboty budowlane- nasadzanie drzew z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym 3/15/2017
10 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TELSTEN” Sp. z o.o. roboty budowlano-montażowe/ przebudowa kabli telekomunikacyjnych 28.01.2015
11 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Level” Wiącek Maciej roboty budowlano-montażowe/oświetlenie dróg/budowa stacji transformatorowych/robty elektryczne 27.02.2015
11a aneks nr 1 aneks nr 1 do umowy nr 41/UM/Gniezno/2015 – zwiększenie zakresu rzeczowo-finansowego o przyłącza na potrzeby obiektów mostowych 10.06.2015
11b aneks nr 2 aneks nr 2 do umowy nr 41/UM/Gniezno/2015 – zwiększenie zakresu rzeczowo-finansowego o przyłącza na potrzeby WMB, Lafarge i obiekty mostowe (roboty okołokontraktowe) 9/25/2015
12 BBR Polska Sp. z o.o roboty budowlano-montażowe, dostawa oraz wykonanie sprężenia kablami,montaż dylatacji jednomodułowej 02.12.2015
13 Roman Woszczyński Dar-Bruk roboty budowlano-montażowe , odwodnienie korpusu drogowego – przepusty 5/28/2015
13a Aneks nr 1 aneks nr 1 do Umowy nr 98/UM/GNIEZNO/2014 o zwiększnie zakresu rzeczowo-finansowego 9/14/2015
14 KBM-BUD Łukasz Paziewski roboty budowlano-montażowe, zbrojenie, montaż kotew talerzowych na obiektach MS1-WS10 15.09.2015
15 Knoechelmann Polska Stabilizacja Gruntowa Sp. z o.o. roboty budowlano-montażowe, stabilizacja gruntu, podbudowa KŁSM gr 10,15,20,22 cm i warstwa mrozoochronna gr 24 cm 24.09.2015
15a aneks nr 1 zmiana zapisów do umowy głównej oraz zmiana zakresu rzeczowo-fiansowego 24.09.2015
15b aneks nr 2 zmiana terminu przekazania terenu budowy 9/25/2015
16 Józef Siuta Żelbet Siuta roboty budowlano-montażowe na obiektach mostowych MS1,WD-2, MS-3, WD-4, WD-5, MS-6, WD-7, WD8: beton,izolacje,dylatacje,elem.zabezpieczające, inne roboty mostowe 25.09.2015
17 TAMAX-BIS BUDOWNICTWO Maurycy Obała roboty budowlano-montażowe, fundamentowanie,beton,izolacje, odwodnienie,dylatacje, krawężniki, inne roboty mostowe na obiektach WS-9,WS-10,MS-11,WD-12,WS-13,WS-14,WD-15,WD-16,WD-17 i PG-18 15.03.2016
17a Aneks nr 1 Aneks nr 1 o zwiększenie zakresu rzeczowo-finansowego 15.03.2016
17b Aneks nr 2 Aneks nr 2 dot. wprowadzenia zmian w § 13 ust.3 umowy oraz wprowadzający korektę do cen jednostkowych. Zakres rzeczowo-finasowy stanowiący Załączniki nr 1 do Aneksu nr 2 zastępuje dotychczasowy zakres rzeczowo-finansowy 15.03.2016
18 Firma Budowlana Paweł Wielgus roboty ciesielsko-betoniarskie 9/16/2016
19 PKK-BUD Przemysław Kawka montaż krawężników drogowych obiektów mostowych 9/12/2016
20 ERPLAST Sp. z o.o. roboty budowlano-montazowe, oznakowanie pionowe 6/18/2015
20a aneks nr1 . zmiany w zapisach umowy 11/28/2016
20b aneks nr 2 zwiększenie zakresu robót – ustawienie balustrady ulicznej 12/2/2016
20c aneks nr 3 zmiana rachunku bankowego 4/3/2017
21 Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne ROS-SPED roboty budowlano-montażowe,ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych, ustawienie krawężników betonowych,kamiennych, nawierzchnie z kostki brukowej, ścieki przykrawężnikowe 5/27/2015
21a aneks nr 1 Aneks nr 1 zwiększenie zakresu rzeczowo-finansowego 22.07.2015
21b aneks nr 2 Aneks nr 2 zwiększenie zakresu rzeczowo-finansowego 14.03.2016
22 Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne ROS-SPED roboty kubaturowe i mała architektura na MOP 27.05.2015
23 Przedsiębiorstwo Konsport Mieczysław Majewski roboty budowlano-montażowe, ogrodzenie dróg i posesji 12/4/2015
24 konsorcjum firm: Gemiprem Technologie S.A.- lider Gemiprem Technologie Sp. z o.o. – partner roboty budowlano-montażowe, zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych, ułożenie nawierzchni z żywic poliuretanowych z obrębie kap chodnikowych 12/9/2015
24a aneks nr 1 wydłużenie terminu trwania umowy do 30.04.2017r. 4/3/2017
25 Vektor roboty budowlano-montażowe, ułożenie izolacji poziomej i pionowej z papy zgrzewalnej 29.10.2015
26 WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. roboty wiązane z wykonaniem osłon energochłonnych i przeciwolśnieniowych 12.08.2015
27 KELLER-POLSKA Sp. z o.o. roboty budowlano-montażowe: wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami DSM WD7, WD8 i WD12 oraz wzmacnianie podłoża gruntowego metodą wibrowymiany 11/5/2015
28 ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej roboty budowlano-montażowe- konstrukcja stalowa ustroju niosącego WD-8 6/2/2015
28a Aneks nr 1 z ABM SOLID wydłużenie terminu trania umowy do 31.07.2016 7/13/2016
29 Saferoad Grawil Sp. z o.o. roboty budowlano-montażowe , oznakowanie poziome 18.06.2015
29a Aneks nr 1 z Saferoad Grawil Sp. z o.o. Aneks nr 1 dot. zmiany nazwy z GRAWIL na SAFEROAD GRAWIL oraz zmiana § 13 ust. 3 WOU 18.06.2015
30 Freeway Service Ciepliński Sp. K. wykonanie oznakowania grubowarstwowego 4/19/2017
31 B2 Sp. z o.o. roboty budowlano-montażowe, dostawa i montaż łożysk garnkowych na ciosach podłożyskowych 11/4/2015
32 Interasphalt Sp. z o.o. wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego ( obiekty inżynierskie nr 2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18) 29.07.2015
33 (FRANKI SK Sp. z o.o. ) FRANKI POLSKA Sp. z o.o. wykonanie posadowienia obiektów inżynierskich na palach Franki NG 19.06.2015
33a aneks nr 1 aneks nr 1 dot. zmiany nazwy na Franki Polska Sp. z o.o. 8/4/2015
34 Jeziórska Sp. J. umocnienie powierzchni skarp rowów i ścieków/ zieleń drogowa: przygotowanie powierzchni do siewu+ pielęgnacja i koszenie w I, II i III roku okresu objętego gwarancją 29.10.2015
35 INRECO-EMULSJA Sp. z o.o. wykonanie skropień emulsją asfaltową 9/29/2015
36 DROGOBUD L.Stachowiak i P.Wojciński Sj. wykonanie podbudowy, nawierzchnie z kostki betonowej, kamiennej, ustawienie krawężników, wykonanie ścieku , umocnienie rowów i zbiorników 14.03.2016
36a aneks nr 1 zmiana zakresu rzeczowo-finansowego 6/22/2016
37 DWD SERVICE Sp. z o.o. dostawa i montaż rur o przekroju fi 50-400mm na obiekty mostowe 24.11.2015
38 RADBUR Sp. z o.o. wykonanie i montaż balustrad na obiektach mostowych oraz poręczy przy schdach skarpowych 16.03.2016
39 Metalplast-Stolarka Sp. z o.o. wykonanie i montaż ekranów akustycznych z płyt betonowych 6/27/2016
40 K&M TRANS Sp. z o.o. montaż konstrukcji i wypełnień ekranów akustycznych 7/14/2016
41 WOMAR – Tomasz Woźniak montaż konstrukcji i wypełnień ekranów akustycznych 8/4/2016
42 Aarsleff Sp. z o.o. roboty palowe oraz projekt technologiczny w zakresie od km 10+985 do km 11+432 28.04.2016
43 STALPRODUKT S.A. dostawa i montaż systemów barier ochronnych 6/22/2016
44 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DUHEN Henryk Duraj montaż kotwy wklejanej 7/14/2016
45 MK STELLA montaż barier ochronnych i barieroporęczy 7/14/2016
46 DRAGON DROG Dawid Stefankiewicz ułożenie prefabrykatów schodów, umocnienie skarp płytami, kostką brukową, montaż pefabrykowanego ścieku 6/28/2016
47 TRAWEX Waldemar Budzyński ułożenie prefabrykatów schodów, umocnienie skarp płytami, kostką brukową, montaż pefabrykowanego ścieku 7/14/2016
48 SYLGREKO Daniel Komraus wykonanie ścieku drogowego 8/26/2016
49 Dorota Kogut – F.H.U. „Dorkostal” zbrojenie płyt żelbetowych 9/21/2016
49a aneks nr 1 zwiększenie zakresu robót będących przedmiotem umowy 10/11/2016
50 BERA Zofia Krajewska umocnienie poboczy 10/31/2016
51 RAMAR-BUD wykonawstwo zastępcze za ROS-SPED , umowa 81/UM/GNIEZNO/2014, roboty kubaturowe i mała architektura na MOP 11/17/2016
52 P.W. KLIMA PLUS Sp. z o.o. wentylacja na MOP-ach 12/12/2016
53 NOWEL Instalacje Elektryczne Henryk Nowaczyk prace elektryczne na MOP-ach 3/6/2017
54 Grupa Hydro Sp. z o.o. Spółka Komandytowa montaż elementów wyposażenia placu zabaw dla dzieci 3/24/2017
55 ARRET Sp. z o.o. montaż elementów wyposażenia małej architektury na MOP-ach 3/20/2017
56 EM BUD Mariusz Łukomski wykonanie nawierzchni z betonu cementowego na geowłókninie wraz z wykonaniem miejsc dla wagi samochodowej, 4/27/2017
57 Solid Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa opracowanie projektu oraz wykonanie monitoringu na MOP-ach 4/7/2017
58 FERD Ryszard Bianek Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych umocnienie poboczy 4/27/2017
zakończenie współpracy
dalsi podwykonawcy

Zgłoszeni Usługodawcy i Dostawcy

Lp Zgłoszeni Usługodawcy i Dostawcy Zakres robót Data zgłoszenia
1 IMPEL Security Polska Sp. z o.o podłączenie do sieci monitoringu 17.12.2014
1a
IMPEL Security Polska Sp. z o.o
ochrona mienia
1/15/2015
2
ArcelorMittal Distribution Poland Sp. z o.o.
dostawa zbrojenia betonu, stali do zbrojenia i innych wyrobów stalowych
1/14/2015
3
Przedsiębiorstwo wielobranżowe Tomasz Juszczyk
piasek zasypowy
1/14/2014
4 Automatyka Serwis E.Majdański s.j. wynajem elektr. Wagi samochodowej, transport docelowy, powrotny+ montaż i demontaż wagi, legalizacja 1/14/2014
5 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Zbigniew Możejko usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 1/14/2014
6 Komel-Bud Janusz Bryl usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 1/14/2014
7 Touax Sp. z o.o. kontenery biurowe z montażem i demontażem +transport x2 1/14/2014
8 Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o dostawa: beton twardolany, palowy, towarowy, drogowo-mostowy, zwykły + usługi dodatkowe 1/14/2015
9 GT Projekt Sp. z o.o. & CO spółka komandytowa wykonanie badań geotech. I laboratoryjnych do 31.12.14 1/7/2015
9a aneks nr 1 z GT Projekt Sp. z o.o. & CO spółka komandytowa wykonanie uzup. Badań na MS3+torfowiska 1,2,8, opinia naukowo techniczna dla obiektów inżynierskich, sondowanie statyczne wraz z opracowaniami 6/1/2015
10 Geodeta Sp. z o.o. kompleksowa obsługa geodezyjna 1/7/2015
11 Polex Bis usługi załadunkowe 12/17/2014
11b Polex Sp. z o.o. usługi sprzęgtowe z obsługą 5/8/2015
12 Trans-Drog Pomarański, Mamrot s.j. usługi transportowe 12/17/2014
13 P.H.U. „M.M” Maciej Mrozowski usługi sprzętowe z obsługą 12/17/2014
14 MS Trans Mieczysław Struzik usługi transportowe 12/17/2014
15 PTUH Maciej Struzik usługi załadunkowe 12/17/2014
16 Biuro Konserwacji Przyrody S.C.Małgorzata Zimnicka i Damian Spieczyński nadzór przyrodniczy 12/17/2014
17 ROTOMAT Sp. z o.o. zaprojektowanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu 1/14/2015
18 KRAWCZYK SC dostawa gruzu ceglano-betonowego 2/4/2015
19 Wytwórnia Wyrobów Betonowych Chojna Beton Sp. z o.o dostawa studni betonowych 2/12/2015
20 Mituta Piotr „Invest-P.M” Kompleksowa Obsługa Budownictwa0 przewóz własnymi środkami materiałów sypkich, kruszyw 2/12/2015
21 ECO Blue Energy Sp. z o.o. dostawa krawężnika kamiennego 2/12/2015
22 Grzegorz Kazimierczak „FREZDROM” Siedlce usługa frezarką wraz z operatorem i paliwem 2/12/2015
23 San Marino Sp. z o.o. Sprzedaż kruszywa – piasek zasypowy 2/13/2015
24 PEKABEX BET Spółka Akcyjna dostarczenie belek mostowych typu „T” i „KUJAN” 2/13/2015
25 RAMIRENT S.A. wynajem sprzętu budowlanego 2/17/2015
26 Zbych-Pol&Mobet Sp.z o.o. dostawa prefabrykatów żelbetowych i skrzynkowych 2/24/2015
27 Błażej Mopert Firma Mopert dostawa gruzu ceglano-betonowego 2/23/2015
28 ULMA Construccion Polska S.A. dzierżawa elementów deskowań 2/23/2015
29
ViaCon Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dostawa konstrukcji stalowych, przepustów rurowych, 2/23/2015
29a dostawa :geowłóknina, geotkanina 4/26/2016
30 PHU Zbigniew Możejko zapewnienie sprzętu budowalnego 3/3/2015
31 BADERA Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Tadeusz Badera zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 5 na odcinkach 118+196 – 118+265,118+715 – 121+520, 125+241 – 126+153, 126+840 – 127+100″ 3/3/2015
32 RESCO TRADE Sp. z o.o. sprzedaż oleju napędowego 3/5/2015
33 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe BIREX Radosław Banaszyński usługi transportowe – rozładunek wagonów 3/9/2015
34 Freightliner PL Sp. z o.o. usługi transportowe – transport kolejowy piasku z kopalni Siedlimowice 3/9/2015
35 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. dostawa kruszywa grubego 3/9/2015
36 Mineral Polska Sp. z o.o. dostawa kruszywa drobnego- pisek łamany 3/9/2015
37 Trans-Budopol Krawczyk Spółka Jawna przewóz własnymi środkami materiałów sypkich, kruszyw 3/5/2015
38 PRODREW Lis, Pres Spółka Jawna usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 3/5/2015
39 Arkop Artur Michalak usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 3/5/2015
40 Auto Serwis Michalak Daniel Michalak usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 3/5/2015
41 Firma Handlowo-Usługowa TRANSPOL 2 Marcin Wójcik usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 3/5/2015
42 STAL-BUD Sp. J. Ryszard Syta, Elżbieta Kajmowicz dostawa kotew talerzowych i kotew pod ekrany akustyczne 3/5/2015
43 OPAŁ-BUD FILIP GAJEWSKI wykonanie tymczasowych przejazdów kolejowych 3/5/2015
44 Usługi Transportowe Bernadeta Kosmala umowa leasingu pracowników, pojazdów transportowych i sprzętu budowlanego 2/24/2015
45 Watis Sp. z o.o. sprzedaż paliw 2/27/2015
46 Trans-Drog Pomarański, Mamrot s.j. dostarczanie pojazdów transportowych 2/27/2015
47 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PROGAR Władysław Szrama dostarczanie pojazdów transportowych 27.02.2015 ,
48 PPHU Jacek Surdyk sprzedaż materiałów – tłuczeń kolejowy 3/10/2015
48a aneks nr 1 z PPHU Jacek Surdyk sprzedaż gruzu ceglano-betonowego i betonwego 6/1/2015
49 POLYTEAM Sp. z o.o dostawa – rury kanalizacyjne 3/10/2015
50 PAECH Sp. z o.o. dostawa – wpusty deszczowe DN500 3/10/2015
51 Wavin Polska S.A. dostawa – rury PVC do kanalizacji 3/10/2015
52 Jan Krzewiński PTHU Budowa Dróg usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 3/10/2015
53 Negocjator Cen Jerzy Stach dostawa płyt drogowych żelbetowych 3/16/2015
54 Tomasz Radniecki Pracownia Analiz Środowiskowych i przyrodniczych ogrodzenia tymczasowe dla plazów 4/21/2015
55 Auto Serwis Michalak Daniel Michalak usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 3/26/2015
56 Trans Budpol Krawczyk Sp.J. usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 3/26/2015
57 EUROTRANS POZNAŃ Sp. z o.o. usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 26.03.2015 W
58 IMPO-STAL Beata Woźniak sprzedaż rur stalowych 4/8/2015
59 HYDROMEL – 3 Sp. z o.o. Praca zestawu ( do 50 igłofiltrów) na WD4 i WD5 4/13/2015
60 F.H.U. DOLAR Krzysztof Księżarczyk usługi sprzętowe z obsługą 4/22/2015
61 ANKAR Rafał Wojciechowski najem samochodów 4/22/2015
62 EKO-TOM Turgała Sp.j. gruz betonowo-ceglany 4/22/2015
63 Jacek Chudy P.H.U. DREWPOL dostawa tarcicy i krawędziaków 4/24/2015
64 DROG-BET Łukasz Kowalski usługi sprzętowe z obsługą 5/8/2015
65 Grupa Polskie Składy Budowlane Sp.A. dostawa siatki z prętów fi8 5/21/2015
66 POLBRUK S.A. dostawa prefabrykatów betonowych 5/27/2015
67 Usługi Transportowe „PINIU” Eugenius Piniarski usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 5/27/2015
68 „ANDAR” Dariusz Kaczmarek Spółka Jawna dostawa płyt drogowych MON i loco budowa 5/27/2015
69 Kopalnia Kruszywa Naturalnego Andrzej Mróz wydobycie i dostawa piasku zasypowego 5/27/2015
70 Budchem Zakład Handlowo- Usługowy Piotr Włodarczyk Spółka Jawna dostawa abizolu R i P 5/27/2015
71 Zakład Prefabrykacji Barkoczyn Sp. z o.o. dostawa płyty drogowej MON 300x150x15 8/27/2015
72
P.V. Prefabet Kluczbork S.A.
dostawa przepustów rurowych żelbetowych 8/27/2015
72a przepusty rurowe 4/26/2016
73 Usługi Sprzętem Budowlanym Robert Krywalewicz usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 6/1/2015
74 Usługi transportowe Urbanek Krzysztof przewóz towarów 6/1/2015
75 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa S.A. przewóz towarów 6/1/2015
76 P.P.U. „Tom-Trans” Tomasz Kasprzak usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 6/1/2015
77 PHP „JAXA-POL” Sp. z o.o. sprzedaż gruzu betonowego z załadunkiem 6/1/2015
78 Karol Mróz Firma „OLIVIER” usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 6/1/2015
79 GT Projekt Sp. z o.o. & CO spółka komandytowa prowadzenie nadzoru geotechnicznego 6/1/2015
80 aneks nr 2 z GT Projekt Sp. z o.o. spółka komandytowa nadzór geotechniczny, opracowanie opinii tech., badania geotech. 4/21/2016
81 Usługi Transportowe Andrzej Szleszyński pompowanie mieszanek betonowych 6/9/2015
82 Usługi Transportowe Andrzej Szleszyński załadunek kruszyw 6/9/2015
83 Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. przeprowadzanie kontroli betonu 6/9/2015
84 Woźniak Transport przewóz mieszanki betonowej 6/9/2015
85 MK Consulting Marta Kochman-Kasprzak najem mobilnej wytwórni KMA wraz z obsługą i produkcją mieszanek 6/9/2015
86 TRANSPOL Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński sprzedaż kruszywa: piaski, żwiry, pospółki 6/10/2018
87 Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o dostawa kryszywa grubego 6/12/2015
87a Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o dostawa kruszywa łamanego 7/24/2015
87b Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o dostawa niesortu wapiennego 3/8/2016
88 Przedsiębiorstwo Innowacyjne Opportunity 66 drobne prace na kontrakcie 6/16/2015
89 LAFARGE CEMENT S.A. cement portlandzki CEM II/B-V 32,5R 6/25/2015
90 VIATECO Sp. z o.o. dostawa innocell 6/29/2015
91 Transport Handel – Henryk Sakwa przewóz materiałów sypkich 7/21/2015
92 PILETEST Sp. z o.o. próbne obciążenie pali Franki NG 7/23/2015
93 PILETEST Sp. z o.o. wykonanie badania ciągłości pali FRANKI NG 8/6/2015
94 WYBURZ Jerzy Cumbrowski kucie pali Franki NG 06.08.2015 Wykonawca zgłosił
95 Materiały Budowlane AW Wesołek Sp. z o.o. dostawa sznura poliuretanowego oraz zaprawy eleastycznej do szczelin 8/3/2015
96 ELEKTROTIM S.A. usunięcie kolizji linii 110kV 22.08.2015 6
97 Firma Transportowo-Handlowa Józef Gajda usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 8/26/2015
98 INWESTBUD Tomasz Gniady usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 8/26/2015
99 ORLEN Asfalt Sp. z o.o. asfalt drogowy 9/3/2015
100 X-beton Sp.z o.o. Sp. K usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 9/15/2015
101
MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o.
dostawa koszy gabionowych 9/21/2015
101a geomata z polimerowy zbrojeniem 11/8/2016
102 Skład Materiałów Budowlanych i Opału „BOL – ANN” A.T.M. Stelmaszykowie Spółka Jawna lemar lembit, lemar aspot ( odwodnienie korpusu drogowego) 9/21/2015
103 EKO ENERGIA Sp. z o.o. mieszanka żwirowo-piaskowa, mieszanka kruszywa na warstwę mrozoochronną 21.09.2015 E104
104 GRAND Firma Andrzej Pycio usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 9/21/2015
105 LUMIR Mirosław Nowak usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 9/21/2015
106 K&K Inwestycje usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 9/21/2015
107 Inter-Trans Tadeusz Wójkowski usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 9/21/2015
108 Usługi transportowe Urbanek Krzysztof przewóz towarów 9/21/2015
109 Zakład Usługowy Janiak II usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 9/21/2015
110 ROBO-KOP Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Luiza Krygier usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 9/21/2015
111 „HIL-GAZ” Paweł Hildebrański przewóz towarów 9/21/2015
112 P.P.H.U. „SOLO” Nowaczyk Stanisław piasek zasypowy 9/21/2015
113 Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych PELIKAN Piotrowski i Radzicki Spółka Jawna prace poszukiwawcze drenaży nie ujętych do przebudowy w ramach Kontraktu 9/21/2015
114 Krzysztof Heciak Usługi Budowlane – Roboty Ziemne – Usługi Transportowe usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 10/20/2015
115 TRANS-ENGLERT Transport Ciężarowy usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 10/20/2015
116 Usługi Transportowe Waldemar Woźniak usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 10/20/2015
117 PPHU Darek usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 10/20/2015
118 Kopalnia Granitu Kamienna Góra – Celiny Sp. z o.o. dostawa kruszywa drobnego- pisek łamany i kruszywa grubego 10/20/2015
119 Kaczmarek Malewo sp.j. dostawa studni PP425/315 i PP 425/400 10/26/2015
120 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Ogorzelec Sp. z o.o. dostawa kruszywa drobnego- piasek łamany i grubego-grys 11/25/2015
121 aneks nr 1 z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ogorzelec Sp.z o.o. dostawa kruszywa drobnego – piasek łamany 0/2 3/3/2016
122 POL-MIEDŹ TRANS Sp.z o.o. transport kolejowy kruszywa z Kopalni Ogorzelec 12/18/2015
123 aneks nr 1 z POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. transport kolejowy kruszywa z Kopalni Ogorzelec 3/3/2016
124 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Juszczyk wydobycie piasków spod wody 1/21/2016
125 EUROTRANS POZNAŃ Sp. z o.o. usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 1/21/2016
126 EUROTRANS POZNAŃ Sp. z o.o. przewóz towarów 1/21/2016
127 Firma Usługowa Marek Kaczmarek usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 1/21/2016
128 Usługi Transportowe Niedośmiałek Rafał przewóz towarów 1/21/2016
129 „Jolnar” Usługi Transportowe przewóz towarów 1/21/2016
130 MIRO-TRANS Usługi Transportowe Mirosława Szwal przewóz towarów 1/21/2016
131 Damian Kanarek P.W. Dam-Kan przewóz towarów 1/21/2016
132 F.T. „BED-DAR” przewóz towarów 1/21/2016
133 TRANS-POL Błażej Przespolewski usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 1/21/2016
134 Sklep „Rarytas” Usługi Transportowe Wynajem Pomieszczeń Dorota Kulinicz przewóz towarów 1/21/2016
135 „TOM-DROGS” Usługi Drogowe, Prace Ziemne Budowlane Koparko-Spycharką usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 1/21/2016
136 HTI BP Sp. z o.o. PÓŁNOC SK.K dostawa włazów żeliwnych i wpustów ściekowych 3/8/2016
137 Polskie Składy Armatury Sp. z o.o. dostawa rur PVC SN8 Dn630 3/8/2016
138 VIMEX S.A. dostawa i prefabrykacja dodatkowego zbrojenia stalowego do betonu 08.03.2016 W
139
FORBUILD
dostawa taśm uszczelniających do dylatacji,klej, nakrętki 3/11/2016
139b osłonka na pręty zbrojeniowe, korek bet. I gumowy, taśmy uszczelniające 3/22/2016
140 ŻURAWIE PL Sp. z o.o. wynajem dźwigu 200T 3/21/2016
141 MTS Sp. z o.o. usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 4/21/2016
142 D&J Kamieniarstwo Gromiec dostawa krawężników mostowych i drogowych 4/28/2016
143 OPAŁ-BUD FILIP GAJEWSKI przewóz towarów 5/17/2016
144 „A.R. Struzik” Agata Rodziewicz – Struzik wydobycie i załadunek piasku 5/17/2016
145 WĘGLO-WAP przewóz towarów 5/24/2016
146 P.P.H.U. STEN DROGS zapewnienie sprzętu budowalnego 5/24/2016
147 Komel-Bud Janusz Bryl najem koparki 6/8/2016
148 POLEX BIS Szymon Zujewki najem sprzętu budowlanego 6/8/2016
149 Firma Transportowo-Handlowa Józef Gajda zapewnienie sprzętu budowalnego 6/14/2016
150 P.P.H. KRAWCZYK Sławomi Krawczyk umowa poboru kruszywa z kopalni Rudki III KS – piasek zasypowy 6/14/2016
151 Aspekt Labortorium Sp. z o.o. wykonanie próbnych obciążeń +projekty MS-01 do WD-17 6/30/2016
152 ANKAR Rafał Wojciechowski przewóz towarów 7/5/2016
154 KB DOM Korporacja Budowlana Dom prefabrykowane stopnie skarpowe 7/13/2016
155 Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Budowlane „Sprzęto-Bud” Sp. z o.o. usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 7/14/2016
156 Saint Gobain Construction Produckt Polska Sp. z o.o. dostawa keramzytu 7/19/2016
158 LIGNUM Sp. z o.o. usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 8/5/2016
159 AECOM Polska Sp. z o.o. opracowanie projektu barier ochronnych, opracowanie projektu wyk. Zamiennego i przedmiaru robót 8/5/2016
160 Robert Fabiś Przedsiębiorstwo Robót Drogowych umocnienie rowów i rowozbiorników 8/10/2016
161 FUN SAIL Tomasz Madej dzierżawa ratraka 8/26/2016
162 Przedsiębiorstwo Usługowe KOPTRANS Adam Przybylski przewóz towarów 8/26/2016
163 Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. prefabrykowane stopnie skapowe 8/31/2016
164 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego ” POL-TRADE” Sp. z o.o. spoina epoksydowa KB Massive 9/2/2016
165 Zakład Usługowy „Janiak” Robert Janiak usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 9/8/2016
166 Zakład Usługowo- Handlowy Bożena Kapuścińska przewóz drogowy towarów 9/21/2016
167 KONVERS Sp. z o.o. geotkanina 9/21/2016
168 Składy Vox Sp. z o.o. Sp. k. krawężniki szare 10/13/2016
169 TRANSPOL LIDER Sp. z o.o. piasek zasypowy z załadunkiem 10/17/2016
170 Roboty ziemne i drogowe – Aandrzej Kryjak usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 10/20/2016
171 SIKA-POLAND dostawa żywicy Sikafloor 156 1/17/2017
172 Technocar Robert Grzybowski przewóz towarów 1/24/2017
173 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MKM Miłosz Kleban usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 1/24/2017
174 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A.R. STRUZIK” Agata Radziewicz-Struzik przewóz drogowy towarów 1/31/2017
175 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Progar usługi transportowe 3/14/2017
176 Przedsiębiorstwo Droma-Majdecki Jacek usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 3/24/2017
177 Usługi Transportowe Marcin Splitt usługa sprzętem budowlanym wraz z operatorami i paliwem 4/10/2017
zakończenie współpracy
zakończenie współpracy

Tytuł